Retrozytorium

Celem ewidencji zabytków techniki – w tym pojazdów zabytkowych – jest rozpoznanie istniejących zasobów zabytkowych i zebranie o nich istotnych informacji, które służyć będą jako punkt wyjścia do badań naukowych oraz umożliwią prowadzenie prawidłowej działalności konserwatorskiej.

Tak zwana „Biała Karta” (właśc. Karta ewidencyjna ruchomego zabytku techniki) jest dokumentem zbierającym i porządkującym wszystkie istotne informacje o danym pojeździe. Są to dane nie tylko o charakterze techniczno – eksploatacyjnym (wymiary, masa, rok budowy, etc.), ale także prezentujące historię danego pojazdu czy jego znaczenie dla rozwoju techniki.

Karta ewidencyjna ruchomego zabytku techniki jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków, która umożliwia ubieganie się o wydanie żółtych tablic rejestracyjnych dla pojazdu, które znacznie podnoszą wartość historycznego pojazdu.

Jestem miłośnikiem dawnej techniki użytkowej od lat zawodowo związanym z ochroną zabytków techniki. W swoim dossier mam szereg opracowanych kart ewidencyjnych ruchomych i nieruchomych zabytków techniki – m.in. samochodów, lokomotyw, pojazdów specjalistycznych czy budowli. Wszystkie opracowane przeze mnie karty i złożone wnioski o wpisanie do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków zakończyły się wpisem.